17 augustus 2012

Corvus monedula in schouwen


Eigenlijk moest er al drie jaar een afdekrooster geplaatst worden. Deze werken hebben de nodige vertraging opgelopen, de reden hiervoor.......Sommigen weten het, anderen niet.Het afdekrooster heeft als doel dat er geen Kauwen (beschermde vogelsoort) hun nesten maken hierin, wat tot gevolg heeft dat de bewuste schoorsteen niet meer 'trekt'. Hierdoor ontstaan gevaarlijke en dodelijke situaties in de bewuste ruimte.
Wie de juiste naam wil weten van de toch wel prachtige ingenieur; Corvus monedula

Meer lezen hierover BRON
Kauwen in schouwenAfdrukkenE-mail

Kauwen (Corvus monedula) broeden in Vlaanderen normaal gezien tussen eind maart en eind juli. Zoals hieronder aangegeven, zijn niet alleen de vogels beschermd; ook hun eieren, jongen en nesten (bewoond of in aanbouw) zijn dat. Om te beletten dat kauwen in schouwen van woningen gaan broeden, worden de rookgaten best buiten de broedperiode afgesloten met gaasdraad of met een metalen roostertje (inox) met mazen van maximum 3 cm doormeter. Gaasdraad is echter geen oplossing op lange termijn; kauwen zijn erg inventief en kunnen de draad met hun sterke snavel loswrikken.

Kauwenkoppel_op_schouw

Kauwenkoppel op schouw — © Patrick Palmen / Buiten-Beeld


Als de kauwen toch de kans hebben gekregen zich in een schouw te nestelen, wacht je best tot het einde van het broedseizoen (september-oktober) om het nestmateriaal te verwijderen. Dit werk laat men best over aan een professionele schoorsteenveger. Die kan dan meteen de schouw reinigen en onmiddellijk na de werken een roostertje plaatsen.


Kauwenrooster
Roostertje op schouw — © Jan Rodts


Het is dus belangrijk om de schouw(en) af te sluiten vóór de kauwen de kans krijgen er hun nest in te maken. Kauwen staan erom bekend veel nestmateriaal aan te slepen. Nesten in schouwen van twee meter dik zijn geen uitzondering. Het gaat vooral om boomtakken, maar vaak ook wordt er tussen de takken stof en plastiek aangetroffen. Nesten in schouwen kunnen gevaarlijk zijn (Co-vergiftiging). Als de schouw rookgaten aan de zijkanten heeft, wordt er best gaasdraad rond gewikkeld.


Schouw_met_rooster_web
Gaasdraad deskundig rond een schouw gewikkeld — © Jan Rodts


Wettelijk statuut
De kauw is beschermd volgens de bepalingen van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (Soortenbesluit). De beschermingsbepalingen die van toepassing zijn op specimens van deze beschermde vogelsoort gelden ongeacht de levensfase waarin die zich bevinden.

Verbodsbepalingen (art. 10)
Ten aanzien van specimens van deze soort zijn volgende handelingen verboden:
1. het opzettelijk doden;
2. het opzettelijk vangen;
3. het opzettelijk en betekenisvol verstoren, in het bijzonder tijdens de perioden van de voortplanting, de afhankelijkheid van de jongen, de overwintering en tijdens de trek.


Kauw_op_schouw
Kauw op schouw — © Jan Rodts


Eieren
Ten aanzien van eieren van deze vogelsoort is het verboden om deze opzettelijk te vernielen, te beschadigen of te verzamelen. Een handeling zoals beschreven in artikel 10 wordt onder meer geacht onopzettelijk te zijn wanneer de verantwoordelijke voor deze handeling niet wist en redelijkerwijze niet hoorde te weten dat deze handeling kon leiden tot de in artikel 10 beschreven negatieve gevolgen voor specimens van deze beschermde vogelsoort. Kauwen leggen doorgaans 4 tot 6 eieren, soms 2 tot 9. Ze zijn licht helder blauw van verschillende intensiteit en bezet met kleine vlekjes en spikkels in zwartachtig bruin, olijfbruin en blauwgrijs. Kauwen hebben één legsel per jaar.


Kauwenei
Kauwenei — © Jan Rodts


Bezit, vervoer, handel (art. 12 en 13)
Het onder zich hebben, het vervoeren, het verhandelen of ruilen of het te koop of in ruil aanbieden van specimens of eieren van deze vogelsoort zijn verboden.

Nesten (art. 14)
Het is verboden de nesten van deze vogelsoort opzettelijk te vernielen, te beschadigen of weg te nemen. Het vernielen, beschadigen of wegnemen van nesten wordt onder meer geacht onopzettelijk te zijn wanneer de verantwoordelijke voor deze handeling niet wist en redelijkerwijze niet hoorde te weten dat deze handeling kon leiden tot negatieve gevolgen voor de nesten. Onder nesten worden begrepen de bewoonde nesten, de nesten die in aanbouw zijn als voorbereiding op het komende broedseizoen, alsook de nesten die in de regel jaar na jaar tijdens het broedseizoen hergebruikt worden.


Schouw_met_piramideroosters
Voor elk type van schouw is er een oplossing — © Jan Rodts


Afwijkingen op beschermingsbeginsel (art. 20)
Met betrekking tot deze beschermde vogelsoort kunnen er door het Agentschap voor Natuur en Bos specifieke afwijkingen verleend worden. Meer details over het wettelijk statuut van de kauw en andere soorten vind je in de rubriek Wetgeving.


Identiteitskaart_Kauw
Identiteitskaart van de kauw — © Hugo Willocx 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten